Zpracování pravidel pro nakládání s NCHLaS

Nebezpečné chemické látky a směsi jsou běžnou součástí pracovního prostředí a mají své platné místo v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také v oblasti požární ochrany. Běžně dostupné nebezpečné chemické látky a směsi se laikům mohou zdát zdánlivě bezpečné. Ne vždy je tomu tak. Problematikou se zaobírá zejména zákona č. 350/2011 Sb., chemický zákon, který odkazuje na platné předpisy Evropské Unie. Pro laika neřešitelný problém. Ve společnosti Navy MAX, s.r.o. pracují odborníci seznámení s problematikou a těší se na poskytnutí pomoci zákazníkům.

         Písemná pravidla o bezpečnosti tvořená na základě § 44a zákona č. 258/2000 Sb., zákon na ochranu veřejného zdraví jsou tvořena pro nebezpečné chemické látky a směsi určité úrovně nebezpečnosti, která je dána právě tímto zákonem.        

         Cílem pravidel je poskytnout pracovníkům stručnou informaci o nebezpečnosti a možných účincích těchto látek, zásadách bezpečné práce, vhodných postupech pro první pomoc a způsobech likvidace menších havárií (rozlití, rozsypání). Obecně jsou tyto údaje uváděny v bezpečnostních listech, avšak pravidla mají tyto obecné údaje přizpůsobit daným podmínkám na pracovišti a způsobu manipulace s látkami (je nutno rozlišovat např. práci v průmyslovém měřítku, provádění postřiků a laboratorní práce).

         Text pravidel je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.
 Společnost Navy MAX, s.r.o. se těší na možnost vyhotovení pravidel pro klienty a za toto si nárokuje odměnu od 1.000,- Kč bez DPH. 
 

Související služby