Zpracování protokolu o nezařazení

Nebezpečné chemické látky a směsi jsou běžnou součástí pracovního prostředí a mají své platné místo v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také v oblasti požární ochrany. Běžně dostupné nebezpečné chemické látky a směsi se laikům mohou zdát zdánlivě bezpečné. Ne vždy je tomu tak. Problematikou se zaobírá zejména zákona č. 350/2011 Sb., chemický zákon, který odkazuje na platné předpisy Evropské Unie. Pro laika neřešitelný problém. Ve společnosti Navy MAX, s.r.o. pracují odborníci seznámení s problematikou a těší se na poskytnutí pomoci zákazníkům.

V souladu s § 4 zákona č. 224/2015 Sb., má uživatel objektu povinnost zpracovat protokol o nezařazení, ve kterém zaznamená skutečnost, že množství NCHLaS umístěné v objektu je menší, než množství uvedené v příloze č. 1 v sloupci 2 tabulky I nebo II příslušného zákona.

            Dále je povinen zajistit aktualizaci protokolu o nezařazení v případě, že umístí do objektu další nebezpečné chemické látky a směsi, která dosud nebyla v seznamu uvedena nebo při navýšení NCHLaS uvedené v seznamu o 10 %.

            Uživatel objektu předloží protokol o nezařazení nebo jeho aktualizaci krajskému úřadu do 1 měsíce ode dne, kdy množství nebezpečné chemické látky a směsi přesáhne 2 % klasifikačního limitu.

            Za nesplnění těchto povinností hrozí sankce do 100 000 Kč. Společnost Navy MAX, s.r.o. se těší na možnost vyhotovení protokolu o nezařazení pro klienty a za toto si nárokuje odměnu od 5.000,- Kč bez DPH.