Povinnosti zaměstnavatele

1) Zaměstnávám:

2) Mám mimo sebe vedoucí zaměstnance

3) Moji zaměstnanci jsou v sektoru

4) Moji zaměstnanci jezdí s

5) Moji zaměstnanci pracují s:

6) Moji zaměstnanci pracují ve výškách/hloubkách (1,5 m nad/pod úrovní okolí):

7) Jsem zodpovědný za místní komunikaci nebo parkoviště:

8) Sídlím v:

9) Mám sklad:

10) Mám zavedenou:

11) Topím na:

Vaše povinnosti (20)
 1. Převzetí a předání stavby lešení
 2. Poučení zaměstnanců o rizicích práce před započetím stavby
 3. Stavební deník
 4. Předání a převzetí pracoviště
 5. Technologické postupy stavby
 6. Koordinátor stavby
 7. Smlouva s provozovatelem o likvidaci odpadu
 8. Místní provozní bezpečnostní předpisy (dle používaných technologií a prováděných prací)
 9. Provozní deník kotelny
 10. Protokol určení vnějších vlivů
 11. Provozní řád skladu
 12. Dopravně provozní řád
 13. Poučení pro práci s počítačem
 14. Kontrola vázacích prostředků
 15. Návod k obsluze vysokozdvižných vozíků
 16. Sanitační řád
 17. Provozní řád
 18. Školení hygienického minima pro zaměstnance
 19. Dokumentace HACCP
 20. Bezpečnostní listy používaných látek a směsí
 21. Pověření vedoucích zaměstnanců nad vyhrazenými technickými zařízeními
 22. Mzdový výměr
 23. Minimálně externí poradenství v oblasti prevence rizik
 24. Laboratorní řád
 25. Školení bezpečné práce s ručním elektrickým nářadím
 26. Školení bezpečné práce s malou mechanizací (např. s paletovým vozíkem)
 27. Školení bezpečné práce s ručním nářadím
 28. Školení bezpečné práce se zahradním nářadím
 29. Kontrola hlavního uzávěru
 30. Místní provozní bezpečnostní předpis
 31. Hlášení pro KHS o používání chemických látek a směsí
 32. Školení zaměstnanců pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
 33. Místní provozní bezpečnostní předpis bezpečná práce s jeřábem
 34. Školení jeřábníků a vazačů
 35. Řád ohlašovny požárů (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 36. Tématické plány a časové rozvrhy školení (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 37. Směrnice pro činnost preventivní požární hlídky (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 38. Směrnice pro práci s otevřeným ohněm (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 39. Přehled umístění výstražných značek a věcných prostředků PO (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 40. Požární řád (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 41. Požární poplachové směrnice (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 42. Požární evakuační plán (grafický evakuační plán pouze ve složitých objektech, jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určené dokumentací PO)
 43. Organizace zabezpečení požární ochrany (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 44. Informace o základních povinnostech při požáru a tísňových telefonních číslech (pouze bez zvýšeného nebezpečí)
 45. Dokumentace zdolávání požárů včetně operativní karty (ve zvláštních případech, určeno dokumentací PO)
 46. Základní školení vedoucích zaměstnanců v oblasti požární ochrany (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno v dokumentaci)
 47. Základní školení požární ochrany v rámci BOZP ( nejsem v požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 48. Základní školení požární ochrany samostatné (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 49. Požární kniha
 50. Odborná příprava preventivní požární hlídky (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 51. Odborná příprava preventisty (jsem ve zvýšeném nebo vysokém požárním nebezpečí, určeno dokumentací PO)
 52. Začlenění do kategorie požárního nebezpečí
 53. Revize a kontroly zdvihacích zařízení
 54. Školení odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhláška 50/1978 Sb.)
 55. Požárně bezpečnostní zařízení
 56. Potřebujete - hydrant
 57. Potřebujete - hasící přístroje
 58. Potřebujete - osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
 59. Potřebujete - lékárničku
 60. Začlení - dokumentace zdolávání požáru
 61. Začlení - směrnice svařování
 62. Začlenění - organizace zabezpečení PO
 63. Začlenění - požární preventivní hlídky
 64. Začlenění - požární poplachové směrnice
 65. Začlenění - směrnice požárního evakuačního plánu
 66. Školení práce s paletovými vozíky
 67. Školení práce s vysokozdvižnými vozíky
 68. Školení práce s nebezpečnými chemickými látkami
 69. Školení vedoucích zaměstnanců z oblasti BOZP
 70. Pracovní smlouva se zaměstnancem
 71. Revize instalace plynu
 72. Revize plynových spotřebičů
 73. Revize komínů a spalinových cest
 74. Revize elektroinstalace
 75. Elektrorevize zařízení a spotřebičů
 76. Dokument o rizicích vyplývajících ze společné činnosti firem
 77. Smlouva s pronajímatelem
 78. Školení práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 79. Revize a kontroly tlakových nádob
 80. Školení obsluhy tlakových nádob
 81. Školení bezpečné práce s pilou
 82. Školení bezpečné práce s křovinořezem
 83. Lékárnička
 84. Hasicí přístroje
 85. Směrnice pro obsluhu tlakových nádob
 86. Místní provozní bezpečnostní předpis skladového hospodářství
 87. Směrnice zakazující práce těhotným ženám a mladistvým
 88. Směrnice pro používání mechanizace
 89. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz kotelny
 90. Směrnice - havarijní plán
 91. Směrnice pro bezpečnou práci s nebezpečnými chemickými látkami
 92. Smlouva s poskytovatelem pracovnělékařské péče
 93. Roční prověrka stavu BOZP ve firmě
 94. Plán školení
 95. Plán údržby
 96. Plán revizí
 97. Kniha úrazů
 98. Kniha kontrol BOZP
 99. Vstupní nebo periodické školení zaměstnanců z oblasti BOZP
 100. Identifikace nebezpečí a vyhodnocení rizik
 101. Zpracování a oznámení kategorizace prací pro jednotlivé činnosti zaměstnanců
 102. Stanovení odpovědnosti osob v oblastech BOZP
 103. Popis pracovní činnosti
 104. Psychologické vyšetření řidičů vozidel nad 3,5 t a autobusů
 105. Školení profesní - řidiči
 106. Školení řidičů využívajících automobil do 3,5t ke služebním účelům
 107. Směrnice pro vyhodnocení rizik a přidělení osobních ochranných pracovních prostředků
 108. Návody k používaní nářadí, strojů a přístrojů