Školení BOZP pro zaměstnance

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Káždý zaměstnanec musí být pro splnění výše uvedené zákonné povinnosti proškolen mj. před nástupem na pracoviště a dále v nastavené periodě. Obsah školení je dán osnovou školení tvořenou zaměstnavatelem, kterou jsme schopni navrhnout.

Při vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání u neproškoleného zaměstnance vzniká nedodržení důležité povinnosti na straně zaměstnavatele.

Školení vedoucích pracovníků má částečně jiný obsah v porovnání se školením řadových zaměstnanců.

Školení zaměstnanců provádíme v ceně od 220,- Kč bez DPH/osobu.

Související služby