Obchodní podmínky společnosti Navy MAX, s.r.o.

Obchodní podmínky


spol. Navy MAX, s.r.o., se sídlem Jelínkova 982/26, 616 00 Brno, IČ: 277 57 404, pro smlouvy o dílo uzavřené touto společností


I.
Úvodní ustanovení


1/Nebyly-li písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto obchodní podmínky pro smlouvy o dílo vydané spol. Navy MAX,
s.r.o., se sídlem Jelínkova 982/26, 616 00 Brno, IČ: 277 57 404 (dále také jen jako „Navy MAX“), v souladu s ustanovením §
1751 odst. 1) zák.č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „OP“) smluvní vztahy vznikající mezi společností Navy MAX,
jako zhotovitelem a objednavatelem uvedeným v uzavřené smlouvě o dílo a/nebo v objednávce učiněné objednavatelem (dále
také jen „smlouva o dílo“). OP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, přičemž uzavřením smlouvy o dílo objednavatel
potvrzuje bez výhrad a připomínek svůj souhlas s těmito OP. Odchylná ujednání obsažená ve smlouvě o dílo mají přednost
před zněním těchto OP.
2/ Dílem se pro účely těchto OP rozumí zejména poskytnutí služby zhotovitelem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (BOZP) a požární ochrany (PO), školení v těchto oblastech, realizace kontroly, poradenství, konzultace, koordinace a
činnosti související.


II.
Zastoupení smluvních stran


Zhotovitel a objednavatel jsou oprávnění určit své zástupce, kteří jsou jednotlivě a/nebo v plném rozsahu zmocněni k tomu,
aby za ně jednali v souvislosti s plněním dle smlouvy o dílo. Ukončení uděleného zmocnění, popř. nové jmenování zástupců
musí být písemně sděleno druhé smluvní straně a je vůči ní účinné až po doručení písemného prohlášení o této skutečnosti
druhé smluvní straně.


III.
Platební podmínky a fakturace


1/ Objednavatel je povinen uhradit cenu díla řádně a včas.
2/ Ocitne-li se objednavatel v prodlení s úhradou ceny díla nebo jeho části o více jak 10 dní od sjednaného dne splatnosti, je
zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně budoucích plnění, která podle ujednání smluvních stran měla při
obvyklém běhu věcí nastat.
3/ Není-li ve smlouvě nebo v protokole o předání díla dohodnuto jinak - případné reklamace nemají odkladný účinek na
povinnost objednavatele zaplatit cenu díla v plné výši a ve sjednané lhůtě pro úhradu ceny díla.
4/ Cena díla může být zhotovitelem změněna zejména v případě:
- rozšíření předmětu plnění nad rámec rozsahu díla definovaném v objednávce objednavatele
- zákonné změně sazby DPH
5/ Objednavatel bere na vědomí, že k ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši podle platných
právních předpisů účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění.


IV.
Dodací podmínky


1/ Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas.
2/ Dojde-li k prodlení s termínem dodání z důvodů vyšší moci (vis major), která neumožní realizaci díla, bude dohodnut
s objednavatelem nový termín plnění. V takovém případě se nejedná o prodlení zhotovitele.


V.
Práva a povinnosti zhotovitele


1/ Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném termínu a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, není-li ve
smlouvě o dílo ujednáno jinak.
2/ Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, poruší-li objednavatel smlouvu o dílo podstatným způsobem. Za
podstatné porušení smlouvy se považuje zejména prodlení s placením faktur (i zálohových) o více než 10 dní, neposkytnutí
dostatečné součinnosti mající za následek nemožnost splnění závazků zhotovitele ve sjednaném termínu, místě, množství a
kvalitě.


VI.
Práva a povinnosti objednavatele

1/ Objednavatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení díla, zejména pak:
a) umožnit zhotoviteli přístup do sídla/provozovny objednavatele za účelem seznámení se s pracovištěm objednavatele, které
je nutnou podmínkou pro realizaci díla; seznámení se s pracovištěm může nahradit záznam dat pro zpracování cenové
nabídky služeb podepsaný objednavatelem a zhotovitelem
b) zajistit fyzickou přítomnost osob, kterých se předmět díla (např. školení) týká
c) být přítomen v místě plnění při předání a převzetí díla
2/ Objednavatel je povinen převzít dílo ve sjednaném termínu a při jeho převzetí provést kontrolu díla za účelem zjištění
případných vad.
3/ Případné vady díla je objednavatel povinen uvést do protokolu o předání díla.
4/ Objednavatel není oprávněn postoupit pohledávky a/nebo převést závazky vyplývající ze smlouvy o dílo bez předchozího
písemného souhlasu zhotovitele.
VII.
Předání a převzetí díla
1/ Zhotovitel je oprávněn plnit předmět díla kdykoliv během lhůty, která je smlouvou určena jako termín dodání díla.
2/ Po úplném zhotovení díla vyzve zhotovitel objednavatele k protokolárnímu převzetí díla.
3/ Objednavatel je povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky. V takovém případě je dílo přebíráno s
„výhradami“. Tyto vady a nedodělky uvede objednavatel do protokolu o předání díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady a
nedodělky do …….-ti dnů od podpisu protokolu o předání díla.
4/ O předání a převzetí díla bude objednavatelem a zhotovitelem sepsán předávací protokol.
5/ Objednavatel je v souladu s ust. § 2605 zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění povinen od zhotovitele dílo převzít, a to s
výhradami či bez výhrad. Odmítne-li objednavatel dílo od zhotovitele převzít či neposkytne zhotoviteli nezbytnou součinnost
vedoucí k převzetí díla, má se za to, že dílo bylo objednavateli předáno bez výhrad, a to ke dni, kdy mělo být dílo dle výzvy
zhotovitele k předání díla objednavateli předáno.
6/ Dojde-li ke zpoždění a/nebo zastavení provádění díla z důvodu porušení smluvních povinností objednavatelem, bude
objednavateli předána provedená část díla, je –li to možné. Zároveň bude zhotovitelem fakturou vyúčtována cena
provedeného díla. Zhotovitel je v takovém případě dále oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody z důvodu nemožnosti
dokončení díla pro překážky na straně objednavatele. V případě, kdy objednavatel odmítne nedokončené dílo převzít, bude
objednavateli, na adresu uvedenou v této smlouvě zaslána výzva k převzetí dokončení části díla objednavatelem, a to ve lhůtě
dvaceti dnů ode dne odeslání výzvy. Pokud objednavatel nedokončené dílo v této lhůtě nepřevezme – dílo se považuje za
předané v poslední den této lhůty.

VIII.
Prohlášení zhotovitele


1/ Zhotovitel tímto prohlašuje, že je kompetentní k poskytování služeb, které jsou předmětem díla dle těchto OP a že má
všechna potřebná oprávnění k takové činnosti.
2/ Zhotovitel dále prohlašuje, že odpovídá za správnost vypracované dokumentace, a že vypracovaná dokumentace je
v souladu s platnou a aktuální legislativou k datu předání dokumentace objednavateli.
3/ Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody do výše 5 milionů Kč.

IX.
Odstoupení od smlouvy


1/ Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně, smlouvě o dílo a těchto OP. Odstoupení od smlouvy je
účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení smluvní straně, které se odstoupení od smlouvy týká.
2/ Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li
insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany po
dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
3/ Zhotovitel může bez ohledu na výše uvedené od smlouvy odstoupit v případě, že:
- v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o úpadku objednavatele, případně byl insolvenční návrh zamítnut pro
nedostatek majetku
- objednavatel porušil své závazky ze smlouvy podstatným způsobem


X.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení


1/ Ocitne-li se objednavatel v prodlení s úhradou ceny díla nebo jeho části o více jak 10 kalendářních dní, je povinen uhradit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a dále smluvní úrok z prodlení 0,05 % denně z celé fakturované částky včetně
DPH za každý započatý den prodlení s tím, že sjednaný smluvní úrok bude počítán od 11. kalendářního dne prodlení
objednavatele.
2/ Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.


XI.
Další ujednání


1/ Zhotovitel má vůči objednavateli právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu i v případě, že je kryta
úroky z prodlení. Ustanovení § 1971 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.
2/ Při vydávání a předkládání dlužních úpisů a kvitancí se neuplatní domněnky, které stanoví občanský zákoník (jak je
specifikováno níže), nýbrž platí jen to, co je v takovém dlužním úpisu, resp. kvitanci výslovně napsáno. Vydá-li zhotovitel
potvrzení o splnění dluhu (kvitanci) týkající se pouze jistiny, neuplatní se domněnka podle § 1949 odst. 1 věty třetí
občanského zákoníku, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky, není-li to v kvitanci výslovně uvedeno. Vystaví-li
zhotovitel nebo předloží-li objednavatel při opakovaných plněních z téhož právního důvodu kvitanci na plnění splatné
později, neuplatní se domněnka podle § 1950 občanského zákoníku, že objednavatel splnil také to, co bylo splatné dříve.
Obdrží-li objednavatel dlužní úpis bez kvitance, neuplatní se domněnka podle § 1952 odst. 2 občanského zákoníku, že byl
dluh splněn. Vydá-li zhotovitel objednavateli kvitanci nebo vrátí-li mu dlužní úpis, aniž by objednavatel dluh splnil,
nedochází k prominutí tohoto dluhu. Je-li objednavatel vůči zhotoviteli spoludlužníkem a vydá-li zhotovitel jednomu ze
spoludlužníků kvitanci nebo vrátí-li mu dlužní úpis na celý dluh, neuplatní se domněnka podle § 1995 odst. 2 občanského
zákoníku, že zhotovitel prominul dluh všem dlužníkům.


XII.
Doručování


1/ Smluvní strany se dohodly, že pro doručování veškerých písemných zásilek platí následující ujednání.
2/ Smluvní strany si budou doručovat písemnosti na jejich adresu uvedenou v záhlaví smlouvy o dílo, pokud si písemně
prokazatelným způsobem neoznámí doručovací adresu jinou. Taková změna je účinná až okamžikem prokazatelného
doručení písemného oznámení příslušné smluvní strany o změně doručovací adresy, pokud v něm není stanoveno datum
pozdější.
3/Smluvní strany konstatují, že nevyplývá-li z textu smlouvy výslovně jinak, budou písemné dokumenty doručovat osobně,
doporučenou poštovní zásilkou či kurýrem nebo e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Smluvní strany se
zavazují zajistit pravidelné přebírání pošty na svých doručovacích adresách.


XII.
Závěrečná ustanovení


1/ Objednavatel souhlasí s využitím osobních údajů pro interní potřeby zhotovitele, tj. vedení zákaznické databáze v souladu
se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
2/ Objednavatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k úhradě ceny díla, a že na něj nebyl podán návrh na
zahájení insolvenčního řízení a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něj mohl být podán.
3/ Závazkové vztahy mezi smluvními stranami, neupravené ve smlouvě o dílo nebo v těchto OP se řídí zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění platném ke dni uzavření smlouvy o dílo.
4/Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1.8.2015 a účinnosti nabývají dnem uzavření příslušné smlouvy o dílo,
jejíž jsou součástí.


V Brně dne 25.7.2015
Navy MAX, s.r.o.
Ing. Rostislav Fiala – jednatel