Zpracování plánu BOZP

Plán BOZP zpracovává koordinátor určeným zadavatelem stavby. Problematiku řeší zákon č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
Plán BOZP ve fázi přípravy stavby (projektu) vypracujeme od 8.500,- Kč bez DPH pro jednoduché stavby.
Plán BOZP ve fázi realizace stavby vypracujeme od 25.000,- Kč bez DPH pro jednoduché stavby.

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován.

Plán BOZP zpracovává koordinátor. V plánu BOZP musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. Obsah a rozsah plánu BOZP je stanoven nařízením vlády č. 591/2006 Sb.