Školení BOZP pro vedoucí pracovníky

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Dle zákoníku práce přebírá odpovědnost za bezpečnost práce na svém pracovišti nebo pracovním úseku práve vedoucí zaměstnanec, který má povinnost vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

V průběhu školení vedoucích zaměstnanců BOZP od techniků Navy MAX s.r.o. se dozvíte, jakým způsobem dostát tomuto požadavku zákoníku práce. Naučíme Vás výběru OOPP, předcházení rizik, řešit pracovní úraz, navrhnout bezpečný pracovní postup a mnoho dalšího.

Školení vedoucích zaměstnanců provádíme v ceně od 1.350,- Kč bez DPH/osobu.