Vyhodnocení expozičních scénářů

Nebezpečné chemické látky a směsi jsou běžnou součástí pracovního prostředí a mají své platné místo v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také v oblasti požární ochrany. Běžně dostupné nebezpečné chemické látky a směsi se laikům mohou zdát zdánlivě bezpečné. Ne vždy je tomu tak. Problematikou se zaobírá zejména zákona č. 350/2011 Sb., chemický zákon, který odkazuje na platné předpisy Evropské Unie. Pro laika neřešitelný problém. Ve společnosti Navy MAX, s.r.o. pracují odborníci seznámení s problematikou a těší se na poskytnutí pomoci zákazníkům.

            Expoziční scénář musí být zpracován pro látky, na které se vztahuje proces registrace v rámci nařízení REACH, tzn. látky vyráběné nebo dovážené v množství větším než 10 tun za rok a zároveň klasifikované jako nebezpečné nebo splňující kritéria PBT/vPvB tzv. látky vzbuzující mimořádné obavy neboli perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) a vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) dle kritérií přílohy XIII nařízení REACH.

Expoziční scénář může být tvořen jako samostatná příloha bezpečnostního listu dané látky nebo zakomponován do bezpečnostního listu. Expoziční scénář může být i součástí bezpečnostních listů směsí případně tvořit jejich přílohu.

            Zda je na danou látku zpracován expoziční scénář lze nalézt v oddíle 1, kde je uvedeno registrační číslo ve tvaru (01-XXXXXXXXXX-XX-XXXX). Dále by v oddíle 15.2 mělo být uvedeno, zda je zpracované posouzení chemické bezpečnosti. Oddíl 16 může obsahovat rejstřík nebo seznam přiložených expozičních scénářů.

Povinností spojenou s expozičními scénáři je komunikace v dodavatelském řetězci a prokázání provozní shody s expozičním scénářem.

            Zaměstnanci Navy MAX, s.r.o. jsou odborně připraveni pro posuzování shody nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi s expozičním scénářem.